Postadres: Jupiter 26, 2685 LR  Poeldijk • Tel. (0174) - 24 49 50 • info@cbmp.nlLoginActiviteiten

Dinsdagavond 13 november - Inloopavond glasvezelnet voor bedrijven

Bij de ontwikkelingvan nieuwe software en automatiseringstechnieken (bijvoorbeeld het werken in deCloud) blijkt een glasvezelnet een niet te missen schakel.

Om jullie, leden vanhet CBMP, en de leden van het VOG (Vereniging Ondernemers 's-Gravenzande) demogelijkheden van het glaszevelnet nader toe te lichten heeft de BICT groep eenspeciale informatieavond samengesteld. Zij zullen op deze avond ook de mogelijkeabonnementen kunnen toelichten.

Deze bijeenkomstvindt volgende week woensdagavond (13-11-2019) plaats in:

  • De Druiventuin aan de Vlotlaan 535 te Monster

Het programma startvanaf 18:30 en zal naar verwachting rond 20:30 afgelopen zijn.

Wij raden jullie vanharte aan om de avond bij te wonen en zodoende volledig op de hoogte te wordengebracht van de actuele mogelijkheden van een glasvezelnet maar ook om uwvragen hierover op een duidelijke manier beantwoord te krijgen.

Graag vernemen wijof jullie de avond zullen bijwonen. Dit kunnen jullie aangeven via deonderstaande link.

http://www.bictgroep.nl/aanmelden-bict-glasvezel/

Wij hopen veel vanjullie op deze interessante avond te mogen begroeten.

Vriendelijkgroetend,

Bestuur CBMP (Piet,Nico, Marco, Paul en Bert)


Omhoog
ˆ Menu ˆ